Teknik Eğitim Vakfı Adana Şubesi

"Sevgiye ve Hayata Açılan Kapı"

  

Tekev Hakkında

 Tekev Tarihçe

Günümüzde ülkelerin kalkınmasında öne çıkan üretim etkenleri; bilim, teknoloji ve yetişmiş insan gücüdür. Bu etkenler çerçevesinde yetiştirilmiş insan gücü diğerlerine mutlak katkıyı sağlayacak bir konumdadır. Ülkeler gelişmeleri için uygun bir süreç içerisinde bu güç için Meslekî Teknik Eğitime (MTE) yatırım yapmak veya bu gücü ülke dışından ithal etmek durumundadırlar. Nitelikli insan gücü ithali pahalı olmakta, ülkelerin menfaatleri için çeşitli güçlükleri de beraberinde getirmektedir. Ülke insanına yapılacak yatırım burada en doğru seçenek olmaktadır. Ayrıca geliştirilecek uygun politika ve yaptırımlar ile yetişmiş insan gücünün ilgili alanlarda istihdamı da gerekmektedir. Yetiştirilmiş fakat çeşitli sebeplerden dolayı etkin olarak kullanılamayan bu güç için yapılan yatırımın ülke için bir katma değeri bulunmayacaktır.Mesleki yönlendirme günümüzde son derece önem kazanmıştır. Mesleki yönlendirmede ilgi alanlarının tespiti, cinsiyet, yaş kuşakları, kültür, küreselleşme gibi faktörler başta olmak üzere birçok değişkenin göz önünde bulundurulması gerekir. Bu noktada branş sınıfları, yönlendirmenin erken yaşlardan itibaren yapılmasına imkan sağlayacak önemli bir fırsattır.İşte bu ihtiyaçlar düşünülerek Teknik Öğretmenlerin bir araya gelmesi sonucu Teknik eğitim vakfı 1987 yılında kurulmuştur. Vakfımız, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren orta dereceli Mesleki Teknik Eğitim okulları, Teknik Eğitim Fakülteleri ile bu fakültelere bağlı yüksek okulları ve bu kurumlardan mezun olan sanayide çalışan tüm teknik öğretmenleri kucaklamaktadır. Mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarında okuyan Türk milletinin milli ve manevi değerlerine bağlı, başarılı, fakir, kimsesiz ve yardıma muhtaç öğrencilere, aynı şartlara haiz vakıf üyelerinin orta ve yüksek öğrenim yapan çocuklarına karşılıklı – karşılıksız burs vermek, E.T.Y.Ö.O. ve Y.T.Ö.O. ile Teknik Eğitim Fakültesi mezunlarının özlük hakları ile ilgili çalışmalarda bulunmak, üyelerinin mesleki çalışmalarını desteklemek, mağdur duruma düşenlere yardımcı olmak, mesleki ve teknik eğitimin geliştirilmesi için teknik literatürü ülke ve milletler arası bazda takip etmek, araştırmak ve yayınlamak, bu maksatla seminerler, konferanslar, sempozyum – panel ve açık oturumlar tertip etmek, sergi düzenlemek, mesleki ve teknik eğitime hizmet gayesiyle alakalı özel okul ve kurs açmak, orta ve yüksek öğrenim gören öğrencilerin barınacağı yurt açmak, işletmek, mesleki ve teknik eğitim okullarında eğitim – öğretim hizmetinde kullanılan cihaz, her türlü makine ve malzemelerin temininde imkanlar ölçüsünde yardımcı olmak, ülkemizde teknolojik gelişmeleri hızlandırmak için yapılan ilmi çalışmalara maddi ve manevi destek sağlamak, bu alanda olan her türlü proje çalışmalarını desteklemek, konu ile ilgili yarışmalar tertip etmek amaçları ile ülke genelinde teşkilatlanmıştır. Teknik Eğitim Vakfı kuruluşundan bu yana Mesleki ve Teknik Eğitim alanında ülkemizin ihtiyaçlarına cevap verebilmek ve geleceğin şekillenmesine katkı sağlamak için üzerine düşen her türlü faaliyette bulunmuş ve bulunmaya devam edecektir.

Amaçlarımız

Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı olarak mesleki ve teknik eğitim veren orta dereceli okullarla üniversitelerin bünyesinde bulunan Teknik Eğitim Fakülteleri ve bunlara bağlı yüksek okullarda öğrenim gören fakir, kimsesiz ve yardıma muhtaç başarılı öğrencilere burs vermek,

Mesleki ve teknik eğitimin geliştirilmesi için teknik literatürü takip ederek araştırmalar yapmak ve yayınlamak; seminerler, konferanslar, sempozyum ve açık oturumlar tertip etmek,

Mesleki ve teknik okullarda eğitim öğretim hizmetinde kullanılan araç, cihaz, her türlü makine ve malzemenin temininde imkanlar nispetinde yardımcı olmak,

Memleketimizde teknolojik gelişmeleri hızlandırmak için yapılan ilmi çalışmalara maddi ve manevi yardımlarda bulunarak bu alanda yapılan proje çalışmalarını desteklemek; yukarıda zikredilen eğitim kurumlarını teknolojik gelişmelerden haberdar etmek

Ülkemizdeki mesleki teknik eğitimi ile ilgili tüm konularda fikirler ve projeler üretmek ve bu konuda başta Milli Eğitim Şuralarında bildiriler sunmak, Tüm Mesleki ve Teknik eğitim kapsamındaki Teknik öğretmenlerin özlük hakları ile ilgili çalışmalar yapmak da vakfımızın faaliyet ve amaçlarındandır.


Misyonumuz

Mesleki ve Teknik Eğitim becerisine ve terbiyesine sahip donanımlı teknolojiyi kullanabilen bireylerin yetiştirilmesine katkı sağlamak, Mesleki ve Teknik Eğitimin önemini ve gereğini toplumsal bilinç haline dönüştürmek.

Vizyonumuz
Uluslararası ve bölgesel platformlarda Mesleki ve Teknik alanda örnek model oluşturmak ve bu amaçla yapılan her türlü faaliyet ve planlamada öncü güç olmak.

 

Copyright © 2014